Change Management

Hoe wij werken

  • Uw eigen mensen sturen de veranderingen en bepalen de gewenste veranderaanpak
  • Unieke eigenschappen en ambities van uw mensen worden erkend en gemobiliseerd
  • Formele methoden worden op het juiste moment en in de juiste context ingezet
  • Uw mensen ontwikkelen nieuwe vaardigheden tijdens het project
  • De verandering beklijft in uw organisatie en zal al spoedig ‘business as usual’ zijn

Wat zijn de voordelen

  • Hoge slagingsfactor: Omdat de verandering vooral door de eigen organisatie gepland en vormgegeven wordt, zal deze feitelijk altijd een meetbare impact hebben. De verandering begint namelijk al doordat men er zelf over aan het nadenken slaat
  • Persoonlijke groei: Door de intensieve samenwerking waarbij de effectiviteit van de intern leidinggevende (gesteund/ gecoacht door Voorneveld Consulting) voorop staat als leider van de verandering, zal deze persoon een groei in vaardigheden doormaken die verder gaat dan het project zelf
  • Kennisoverdracht: Door de gedoseerde inbreng van formele methoden door Voorneveld Consulting gedurende het traject leren teamgenoten/deelnemers over deze methoden en hoe en wanneer deze het beste toegepast kunnen worden, dit is ook bruikbaar in andere projecten en activiteiten door hun universele geldigheid
  • Kosteneffectief: Door de inzet van budget zoveel mogelijk te beperken tot de inzet van een (part-time) consultant die vooral gebruik maakt van de eigen, interne mensen kan de inzet van grote teams met externe projectleiders, consultants, ‘subject matter experts (SME’s) etc. vermeden worden
  • Voldoening: De werkwijze heeft bewezen leuk te zijn en mensen een voldaan gevoel te geven. Ze zijn erin geslaagd een uitdagende taak tot een goed einde te brengen en het was nog leuk ook!

Onze visie op veranderen

Veranderingen in uw organisatie kunnen wenselijk of noodzakelijk zijn vanuit verschillende motivaties.

Veel voorkomende motivaties zijn de introductie van nieuwe producten, een nieuwe strategie of ondermaatse prestaties van een bedrijfsonderdeel, afdeling of proces. Soms liggen er al studies en/onderzoeken die de gewenste situatie weergeven op een abstract niveau.

De vraag is dan hoe de gewenste verandering het beste in gang gezet kan worden. Vaak wordt er een leidinggevende gezocht (en gevonden) die verantwoordelijk gemaakt wordt voor de gewenste verandering. Een andere benadering is het aanstellen van een (externe) projectleider die de verandering doorvoert als een project. 

Beide aanpakken zullen in sommige situaties succesvol zijn maar hebben belangrijke nadelen. Zo zal de interne leidinggevende die het werk erbij moet doen als snel een tijdsgebrek hebben en ontbeert hij/zij vaak ook de inhoudelijke kennis om de verandering goed te kunnen leiden. Het aanstellen van een (externe) projectleider heeft als nadeel dat de verandering niet door de eigen mensen ontworpen, gestuurd en doorleefd wordt waardoor die minder goed beklijft.

Voorneveld Consulting heeft een bewezen effectieve aanpak die ervoor zorgt dat de gewenste verandering doorgevoerd wordt met een optimale inzet van eigen mensen en waarbij de nadelen van een volledig interne aansturing (capaciteit- en kennisgebrek) en van een externe projectleider (niet volledige doorleven van de verandering) vermeden worden.

Deze aanpak bestaat uit een intensieve samenwerking tussen een intern leidinggevende die de opdracht krijgt om de gewenste verandering door te voeren en de consultant van Voorneveld Consulting (meestal Gijsbert Voorneveld zelf).

Samen maken zij een plan van aanpak waarbij alle beschikbare ‘inputs’ (beleidsdocumenten, prestatie-metingen, aanbevolen methodieken) bekeken, besproken, geëvalueerd en op waarde beoordeeld worden. Op basis hiervan wordt er dan samen een veranderplan opgesteld waarbij nadrukkelijk wordt stilgestaan bij de manier waarop de leidinggevende zelf het liefste zou willen werken bij het doorvoeren van de verandering. 

Tijdens de gesprekken tussen Voorneveld Consulting en de intern leidinggevende zal dus verkend worden welke veranderwijze het meeste aanspreekt, maar ook welke bijdrage van andere mensen uit de eigen organisatie ingezet kan worden, het is dus nadrukkelijk de bedoeling de verandering vorm te geven met de eigen mensen. Naast de veranderkundige expertise beschikt Voorneveld Consulting ook over een flinke dosis formele methoden en technieken (zoals lean six sigma LSS, intervisie, kwaliteitsmanagement, agile, scenario-planning, business modelling, innovatiestrategieën, business process redesign), die op gepaste momenten in de gesprekken ingebracht worden wanneer dat nodig is om de gewenste verandering van een stevig fundament te voorzien.